Ingen egenkontroll krävs för anläggningar mindre än 30 Personekvivalenter (PE)*.

Fastighetsägaren är visserligen alltid juridiskt ansvarig för sin anläggning men vid tecknande av serviceavtal med vårt servicebolag Watersystems övertar vi ansvaret för övervakning, drift och underhåll (med undantag för slamtömningen). En komplett servicerapport med bland annat analysresultat skickas ut varje år.

 

*) Större gemensamhetsanläggningar kräver viss tillsyn enligt egenkontrollprogram men man utför normalt inga serviceåtgärder. Vi tecknar specialserviceavtal för riktigt stora anläggningar varför innehållet kan variera.