Hög respektive normal miljöskyddsklass är de två olika kravnivåer som används för enskilda avloppsanläggningar avsedda för rening av hushållsspillvatten. En fastighets miljöskyddsklass bestäms av kommunens miljökontor och beror av olika faktorer exempelvis avstånd till vattendrag.
Nivåerna anger hur stor del av de övergödande ämnen som finns i avloppsvattnet som måste reduceras innan du får släppa ut det i naturen. Normalt anger man hur många procent av ursprunglig mängd som din avloppsanläggning måste klara av att rena.

Observera att Miljöskyddsklass inte skall sammanblandas med Hälsoskyddsklass (se separat FAQ-fråga om detta).

Normal skyddsnivå: BOD* 90% rening, Totalfosfor 70% rening (för Totalkväve finns inget krav)

Hög miljöskyddsnivå: BOD 90%, Totalfosfor 90%, Totalkväve 50%

*) BOD är en engelsk förkortning som står för Biological Oxygen Demand (biologiskt syrebehov, BSB på svenska).