Hälsoskyddsklassen anger hur känslig en fastighets närmiljö är för utsläpp av bakterier och virus. Faktorer som påverkar risknivån är exempelvis: avstånd till vattenbrunn, vattentäkt, djurbete, badplats mm. Klassningen är unik och bedöms alltid (till skillnad från miljöskyddsklassning) separat för varje enskild fastighet.

Beroende på vilken hälsoskyddsnivå som råder beslutar kommunens miljö- & hälsoskyddskontor ifall en efterpolering måste anläggas efter minireningsverket.

WSB Clean vid normal hälsoskyddsnivå:

Ingen efterpolering krävs eftersom WSB Clean renar >99,99 av bakterierna. Vattnet kan ledas direkt till recipient eventuellt via ett uppehållsmagasin som exempelvis en stenkista/makadambädd eller till befintlig dränering eller dike. Detta gäller vid 80-90 % av alla installationer.

WSB Clean vid hög hälsoskyddsnivå:

Om efterpolering krävs rekommenderar vi normalt att en liten hygieniseringsbädd anläggs. För trånga lägen kan man välja vår UV-brunn med dygnet runt-övervakning. Bädden är dock att föredraga eftersom den är en engångsåtgärd utan årskostnad emedan UV-enhetens lysrör skall bytas vartannat år.

Observera att en hygieniseringsbädd skiljer sig från en konventionell markbädd genom att vara hälften så stor, hälften så djup och genom att ha en livslängd i paritet med betongbehållarens (i kontrast till en konventionell markbädd vilken normalt har en livslängd om endast 10-15 år).