Ja, självklart – WSB Clean är testat enligt EN12566-3 och CE-märkt. Vår prestandadeklaration finns att ladda ner här på vår sida.

Sedan 1 Juli 2013 krävs CE-märkning för att få gräva ned avloppsprodukter för rening av spillvatten från hushåll.

Vid testerna presterade WSB Clean enligt tabellen nedan:

BOD (krav)Totalfosfor (krav)Totalkväve (krav)Bakteriereduktion
Fekala koliforma bakterier
Bakteriereduktion
Intestinala enterokocker
                          
99% (90%)95% (90%)61,6% (50%)99,993%*

*) utan separat efterpolering
99,993%*

*) utan separat efterpolering