WSB Clean använder flödesmätning för att dosera fosforflockningsmedel efter faktisk vattenförbrukning vilket ger mindre slam, mindre förbrukning av flockningsmedel samt bättre reningsresultat jämfört med kemdoseringsutrustning (och många minireningsverk).

Med den teknik som kallas kemisk fällning (dosering inne i huset, före slamavskiljaren) följer ett krav från kommunen om installation av en dubbelt så stor slamavskiljare som normalt. Detta ger högre tömningskostnad. Kemisk fällning kräver dessutom kompletterande rening i form av infiltration eller markbädd. Dessa måste perodiskt förnyas till mycket stora kostnader.