Oftast behövs ingen efterpolering eftersom eftersom bakteriereduktionen är tillräckligt bra ändå (>99.99%). Tester visar att vår virvelbäddsteknik med rörliga biobärare (dränkt, rörlig markbädd) dödar bakterier mycket effektivt. Förutsatt att utsläppspunkten ligger inom ett område med normal hälsoskyddsklass så krävs ingen bakteriedödande efterpolering.

Normal hälsoskyddsklass (skiljs från miljöskyddsklass) råder om det inte finns några särskilt känsliga objekt i närheten av utsläppspunkten. Känsliga objekt som kan vara skäl att efterpolera är t.ex. vattentäkter, badplatser och djurbeten. Dessutom tar kommunen hänsyn till områden med särskilda naturvärden eller om det finns risk att den sammanlagda belastningen från grannskapets avlopp riskerar att bli hög. Oftast kan man dock placera reningsverket så att avståndet till känsliga objekt är så stort att efterpolering inte behövs. Vanligast är att man i sådana fall släpper utloppsvattnet i en enkel stenkista eller makadambädd men även diken och dräneringsledningar kan användas.

Om man inte kan förlägga utsläppspunkten tillräckligt långt ifrån känsliga objekt så råder hög hälsoskyddsklass. Även om bakteriereningen är alldeles utmärkt så kan det förekomma perioder med förhöjda utsläppsvärden varför en bakteriedödande efterpolering måste användas i dessa fall.  Exempelvis kan en liten hygieniseringsbädd eller en UV-modul installeras.

Om kommunen kräver efterpolering så har vi färdiga ritningsskisser som man kan lämna in tillsammans med sin ansökan.

Läs mer om hälsoskyddsklassning längre ned i Frågor och svar.