Frågor och svar

Ja, självklart – WSB Clean är testat enligt EN12566-3 och CE-märkt. Vår prestandadeklaration finns att ladda ner här på vår sida.

Sedan 1 Juli 2013 krävs CE-märkning för att få gräva ned avloppsprodukter för rening av spillvatten från hushåll.

Vid testerna presterade WSB Clean enligt tabellen nedan:

BOD (krav)Totalfosfor (krav)Totalkväve (krav)Bakteriereduktion
Fekala koliforma bakterier
Bakteriereduktion
Intestinala enterokocker
                          
99% (90%)95% (90%)61,6% (50%)99,993%*

*) utan separat efterpolering
99,993%*

*) utan separat efterpolering

WSB Clean minireningsverk i Sverige säljs via vårt systerföretag Watersystems Sverige AB. Företaget har en egen serviceorganisation som erbjuder komplett servicelösning för alla WSB Clean minireningsverk. 

Du kan antingen kontakta oss för prisuppgift eller så besöker du Watersystems där du hittar mer information och hur du tar kontakt.

I våra priser ingår alltid frakt och driftsättning av vår servicepersonal. Fråga alltid efter exakt vad som ingår i konkurrentens pris och om deras lösning faktiskt är jämförbar med vår – tyvärr förekommer mycket fusk i branschen.

Om du vill ha totalpriser inklusive grävning lämnar vi gärna rekommendationer på duktiga entreprenörer i just ditt område.

WSB Clean installeras alltid i samarbete mellan den som gräver och vår servicepersonal som står för den tekniska installationen. Eftersom entreprenören (eller du själv) endast ansvarar för nedgrävning av anslutande avloppsledning samt av själva behållaren går arbetet lekande lätt.

WSB Clean är ett minireningsverk i betong och dessa kräver, till skillnad från plastverk, ingen gjutning eller förankring mot uppflytning. Ofta kan dessutom befintliga grävmassor användas för återfyllning varför man sparar ett helt lastbilsflak finmaterial och slipper bortforsling.

Ingen återfyllning krävs efter slamtömning eftersom betongbehållaren varken riskerar att flyta upp eller implodera så som en plastbehållare kan att göra.

WSB Clean är dimensionerat för endast 1 slamtömning per år.
Många leverantörer av minireningsverk anger att deras produkter skall slamtömmas 1-2 gånger per år. Plast är dyrt varför man frestas att underdimensionera behållaren för att få ett lägre försäljningningspris vilket är trist. 1 extra slamtömning per år ger en onödig extrakostnad om ca 10 000 över 10 år. 

Alla dessa faktorer bidrar till att göra ett betongreningsverk billigare än ett reningsverk tillverkat i plast.

Oftast behövs ingen efterpolering eftersom eftersom bakteriereduktionen är tillräckligt bra ändå (>99.99%). Tester visar att vår virvelbäddsteknik med rörliga biobärare (dränkt, rörlig markbädd) dödar bakterier mycket effektivt. Förutsatt att utsläppspunkten ligger inom ett område med normal hälsoskyddsklass så krävs ingen bakteriedödande efterpolering.

Normal hälsoskyddsklass (skiljs från miljöskyddsklass) råder om det inte finns några särskilt känsliga objekt i närheten av utsläppspunkten. Känsliga objekt som kan vara skäl att efterpolera är t.ex. vattentäkter, badplatser och djurbeten. Dessutom tar kommunen hänsyn till områden med särskilda naturvärden eller om det finns risk att den sammanlagda belastningen från grannskapets avlopp riskerar att bli hög. Oftast kan man dock placera reningsverket så att avståndet till känsliga objekt är så stort att efterpolering inte behövs. Vanligast är att man i sådana fall släpper utloppsvattnet i en enkel stenkista eller makadambädd men även diken och dräneringsledningar kan användas.

Om man inte kan förlägga utsläppspunkten tillräckligt långt ifrån känsliga objekt så råder hög hälsoskyddsklass. Även om bakteriereningen är alldeles utmärkt så kan det förekomma perioder med förhöjda utsläppsvärden varför en bakteriedödande efterpolering måste användas i dessa fall.  Exempelvis kan en liten hygieniseringsbädd eller en UV-modul installeras.

Om kommunen kräver efterpolering så har vi färdiga ritningsskisser som man kan lämna in tillsammans med sin ansökan.

Läs mer om hälsoskyddsklassning längre ned i Frågor och svar.

 

Ja
Normalstora badkar (200 – 300 liter) påverkar inte funktionen alls. Vårt minireningsverk för 1 hushåll är godkänt för 5 personer men WSB® Clean klarar tillfälliga överbelastningar om 100% under kortare perioder. Normal dygnsvattenanvändning för 5 personer beräknas enligt norm till 5 x 170 l, dvs 850 l per dygn.

Ja, definitivt. Miljö- och hälsokontoren ute i landet är mycket nöjda med WSB Clean och vår servicelösning med 20 års funktionsgaranti där vi sköter all övervakning och service åt fastighetsägaren. De vet, precis som resten av branschen, att största felkällan för minireningsverk (förutom usla tekniska lösningar) är fastighetsägaren själv. Ingen har avlopp som hobby och därför utförs inte nödvändig service och underhåll i tid.

Det som övertygar mest är att vi har ett minireningsverk som är genuint robust. Dvs, ingen försämring av reningsfunktionen kan uppstå utan att det uppmärksammas direkt. Brister i robusthet hos andra fabrikat är huvudanledningen till att vissa kommuner är skeptiska till minireningsverk.

WSB Clean är robust eftersom anläggningen:

 • övervakas 24h om dygnet av oss (och kan fjärrstyras vid behov) – inga larm missas eller ignoreras.
 • servas av proffs som får betalt för att göra det (ingen glömmer bort åtgärder eller låter bli att fylla på flockningsvätska).
 • vattenprover analyseras minst en gång per år – för att bevisa att reningen fungerar.
 • behållarna är av betong och lätta att slamtömma – reningsverket och dess komponenter klarar verklighetens krav år efter år (och inte bara tillrättalagda laboratorietester).
 • Löpande funktionsgaranti kopplad till serviceavtal – Förutsatt att spillvattnet är av normalkvalitet och att serviceavtalet vidmakthålls samt att eventuellt utslitna delar byts.
 • 20 års garanti på betongbehållare.
 • 20 års garanti på biobärare. Biobärarna tillverkas av slitstark specialplast och i och med att de aldrig utsätts för solens strålar så bör de hålla väldigt, väldigt länge.
 • För elektriska komponenter gäller tillverkarens garantivillkor, dvs normalt 2 år. 
  För privatperson gäller även Konsumentköpslagens villkor om 3 års garanti för s.k. ursprungligt fel. Vi använder endast hållbara kvalitetskomponenter med lång livslängd. Dessa köps in i samarbete med våra tyska och danska kollegor i stora kvantiteter varför våra reservdelspriser är mycket rimliga.
 • Dygnet runt-övervakning & fjärrstyrning via GPRS
 • Servicebesök (antal beror av storlek på anläggningen)
 • Rengöring & funktionskontroll
 • Flockningsvätska & påfyllning av denna
 • Vattenanalyser vid ackrediterat laboratorium
 • Årlig servicerapport

Ingen egenkontroll krävs för anläggningar mindre än 30 Personekvivalenter (PE)*.

Fastighetsägaren är visserligen alltid juridiskt ansvarig för sin anläggning men vid tecknande av serviceavtal med vårt servicebolag Watersystems övertar vi ansvaret för övervakning, drift och underhåll (med undantag för slamtömningen). En komplett servicerapport med bland annat analysresultat skickas ut varje år.

 

*) Större gemensamhetsanläggningar kräver viss tillsyn enligt egenkontrollprogram men man utför normalt inga serviceåtgärder. Vi tecknar specialserviceavtal för riktigt stora anläggningar varför innehållet kan variera.  

Kommunen har ansökningshandlingar att hämta eller ladda ner.

Vi hjälper er gärna (utan kostnad) med att fylla i en ansökan och talar gärna med kommunen åt er om ni vill. Vi har erfarenhet och kunskap som förkortar och förenklar handläggningstiden.

Om ni vill lämnar vi gärna förslag på några duktiga entreprenörer som kan hjälpa er med anläggningsarbetet. Har ni redan bestämt er för en entreprenör går det också bra. Anläggningsarbetet är enklast möjliga för entreprenören eftersom det alltid är vår servicepersonal som står för inkopplingen av tekniska komponenter.

Hög respektive normal miljöskyddsklass är de två olika kravnivåer som används för enskilda avloppsanläggningar avsedda för rening av hushållsspillvatten. En fastighets miljöskyddsklass bestäms av kommunens miljökontor och beror av olika faktorer exempelvis avstånd till vattendrag.
Nivåerna anger hur stor del av de övergödande ämnen som finns i avloppsvattnet som måste reduceras innan du får släppa ut det i naturen. Normalt anger man hur många procent av ursprunglig mängd som din avloppsanläggning måste klara av att rena.

Observera att Miljöskyddsklass inte skall sammanblandas med Hälsoskyddsklass (se separat FAQ-fråga om detta).

Normal skyddsnivå: BOD* 90% rening, Totalfosfor 70% rening (för Totalkväve finns inget krav)

Hög miljöskyddsnivå: BOD 90%, Totalfosfor 90%, Totalkväve 50%

*) BOD är en engelsk förkortning som står för Biological Oxygen Demand (biologiskt syrebehov, BSB på svenska).

Hälsoskyddsklassen anger hur känslig en fastighets närmiljö är för utsläpp av bakterier och virus. Faktorer som påverkar risknivån är exempelvis: avstånd till vattenbrunn, vattentäkt, djurbete, badplats mm. Klassningen är unik och bedöms alltid (till skillnad från miljöskyddsklassning) separat för varje enskild fastighet.

Beroende på vilken hälsoskyddsnivå som råder beslutar kommunens miljö- & hälsoskyddskontor ifall en efterpolering måste anläggas efter minireningsverket.

WSB Clean vid normal hälsoskyddsnivå:

Ingen efterpolering krävs eftersom WSB Clean renar >99,99 av bakterierna. Vattnet kan ledas direkt till recipient eventuellt via ett uppehållsmagasin som exempelvis en stenkista/makadambädd eller till befintlig dränering eller dike. Detta gäller vid 80-90 % av alla installationer.

WSB Clean vid hög hälsoskyddsnivå:

Om efterpolering krävs rekommenderar vi normalt att en liten hygieniseringsbädd anläggs. För trånga lägen kan man välja vår UV-brunn med dygnet runt-övervakning. Bädden är dock att föredraga eftersom den är en engångsåtgärd utan årskostnad emedan UV-enhetens lysrör skall bytas vartannat år.

Observera att en hygieniseringsbädd skiljer sig från en konventionell markbädd genom att vara hälften så stor, hälften så djup och genom att ha en livslängd i paritet med betongbehållarens (i kontrast till en konventionell markbädd vilken normalt har en livslängd om endast 10-15 år).

WSB Clean renar avloppsvatten mekaniskt (genom slamavskiljning), biologiskt (BOD & kväve) och kemiskt (fosfor). Ingen infiltration eller markbädd behövs.

1 hushåll 2 hushåll 3 hushåll4 hushåll
3 850:-5 100:-6 800:-8 000:-

Priserna* anger kostnad per år inklusive moms – fällningsvätska & vattenanalyser vid ackrediterat laboratorium ingår alltid i priset

I avtalen ingår:

 • dygnet runt-övervakning
 • service
 • rengöring & funktionskontroll
 • fällningsvätska (och påfyllning)
 • analys av vattenprover vid ackrediterat laboratorium

Jämför noga tjänsternas innehåll när ni tar in priser från olika leverantörer. Vi lämnar en löpande funktionsgaranti på reningsfunktionen så länge kunden har serviceavtal. Läs mer här:

*) Första året betalar man givetvis inte full avgift

WSB Clean finns som förproducerade enheter till 1-25 hushåll med kort leveranstid (finns oftast som lagervara). Större anläggningar upp till 5000 PE projekteras mot förfrågan.

WSB Clean skiljer sig från konkurrenterna genom sin patenterade virvelbädd och dess stora mängd biobärare. En teknik som även används i stora kommunala reningsverk.

Den svenska marknaden domineras i dagsläget av minireningsverk som arbetar med olika varianter av aktiv slam-rening. Tekniken kallas omväxlande aktiv slam/satsvis rening eller SBR-rening. Förenklat är skillnaden gentemot WSB Clean att medan aktiv slam-verken blåser luft direkt i slammet så slamavskiljer WSB Clean först vattnet och luftar sedan i en separat biokammare. Kammaren är till 50% fylld av särskilda biobärare som tillsammans rymmer en gigantisk biomassa bestående av nyttiga mikroorganismer som mycket effektivt bryter ned de miljöskadliga ämnena. Exempelvis motsvarar de 530 000 biobärarna i ett WSB Clean för 1 hushåll en markbädd om hela 250 m².
Tekniken med biobärare är bevisat stabil och effektiv och klarar variationer i belastning som andra minireningsverk inte kan hantera.

Mycket talande är det faktum att samtliga 4 fabrikat av minireningsverk som är tillåtna att använda i Danmark utnyttjar biobärare i någon form. Ingen har lyckats få ett minireningsverk av aktiv slam-typ godkänt i de mycket omfattande och hårda tester som danskarna använder.

I Danmark måste alla fastighetsägare som har ett minireningsverk redovisa reningsresultaten till myndigheterna varje år. Vi har mångåriga testserier från över 4500 minireningsverk i Sverige och Danmark som objektivt bevisar att WSB Clean fungerar.

WSB Clean använder flödesmätning för att dosera fosforflockningsmedel efter faktisk vattenförbrukning vilket ger mindre slam, mindre förbrukning av flockningsmedel samt bättre reningsresultat jämfört med kemdoseringsutrustning (och många minireningsverk).

Med den teknik som kallas kemisk fällning (dosering inne i huset, före slamavskiljaren) följer ett krav från kommunen om installation av en dubbelt så stor slamavskiljare som normalt. Detta ger högre tömningskostnad. Kemisk fällning kräver dessutom kompletterande rening i form av infiltration eller markbädd. Dessa måste perodiskt förnyas till mycket stora kostnader.

Nej, ett minireningsverk i betong behöver inte återfyllas med vatten efter tömning*. Behållaren flyter inte upp och imploderar inte så som en plastbehållare kan göra. 

*) För fritidshus som används lite bör anläggningen återfyllas efter tömning. Vid liten belastning kan ta mycket lång tid innan slamkammaren återfylls varför det finns viss risk att reningsresultatet tillfälligt försämras om man inte återfyller. Fritidshus bör dessutom slamtömmas kort före säsongstart, inte efter säsongens slut. Detta beror på att anläggningens biomassa lever på slammet över lågsäsongen.

Ja, förutsatt att man använder sitt fritidshus så som de flesta svenskar gör. Dvs, under säsongen använder man anläggningen relativt kontinuerligt och under lågsäsong är man inte borta från fritidshuset mer än 4-6 månader.

MBBR-processen med biobärare i den rörliga, dränkta markbädd som används i WSB Cllean är bevisat tålig för ojämn belastning och långa perioder utan inflöde av spillvatten.

Biobärarna erbjuder gynnsamma levnadsvillkor för mikroorganismerna även vid underbelastning. Livsviktiga ämnen utvinns ur vattenfasen och ackumuleras i biofilmen där de sedan hålls tillgängliga som näring för organismerna under lång tid.
Om uppehållet i inflöde av spillvatten blir så långt att även näringsreserven i biofilmen tar slut går bakterierna i dvala för att överleva. Från denna dvala väcks de snabbt vid ökat näringspåslag och de blir fullt aktiva igen på mycket kort tid. Detta är anledningen till att biofilmsprocessen har hög driftsstabilitet även under relativt stora belastningsvariationer.