Frågor och svar

WSB Clean renar avloppsvatten mekaniskt (genom slamavskiljning), biologiskt (BOD & kväve) och kemiskt (fosfor). Ingen infiltration eller markbädd behövs.

WSB Clean skiljer sig från konkurrenterna genom sin patenterade virvelbädd och dess stora mängd biobärare. En teknik som även används i stora kommunala reningsverk.

Den svenska marknaden domineras i dagsläget av minireningsverk som arbetar med olika varianter av aktiv slam-rening. Tekniken kallas omväxlande aktiv slam/satsvis rening eller SBR-rening. Förenklat är skillnaden gentemot WSB Clean att medan aktiv slam-verken blåser luft direkt i slammet så slamavskiljer WSB Clean först vattnet och luftar sedan i en separat biokammare. Kammaren är till 50% fylld av särskilda biobärare som tillsammans rymmer en gigantisk biomassa bestående av nyttiga mikroorganismer som mycket effektivt bryter ned de miljöskadliga ämnena. Exempelvis motsvarar de 530 000 biobärarna i ett WSB Clean för 1 hushåll en markbädd om hela 250 m².
Tekniken med biobärare är bevisat stabil och effektiv och klarar med lätthet variationer i belastning som andra minireningsverk inte kan hantera.

Mycket talande är det faktum att samtliga 4 fabrikat av minireningsverk som är tillåtna att använda i Danmark utnyttjar biobärare i någon form. Ingen har lyckats få ett minireningsverk av aktiv slam-typ godkänt i de mycket omfattande och hårda tester som danskarna använder.

I Danmark måste alla fastighetsägare som har ett minireningsverk redovisa reningsresultaten till myndigheterna varje år. Vi har mångåriga testserier från över 4500 minireningsverk i Sverige och Danmark som objektivt bevisar att WSB Clean fungerar.

WSB Clean använder flödesmätning för att dosera fosforflockningsmedel efter faktisk vattenförbrukning vilket ger mindre slam, mindre förbrukning av flockningsmedel samt bättre reningsresultat jämfört med kemdoseringsutrustning (och många minireningsverk).

Med den teknik som kallas kemisk fällning (dosering inne i huset, före slamavskiljaren) följer ett krav från kommunen om installation av en dubbelt så stor slamavskiljare som normalt. Detta ger högre tömningskostnad. Kemisk fällning kräver dessutom kompletterande rening i form av infiltration eller markbädd. Dessa måste perodiskt förnyas till mycket stora kostnader.

Ja, självklart – WSB Clean är testat enligt EN12566-3 och CE-märkt. Vår prestandadeklaration finns att ladda ner här på vår sida.

Sedan 1 Juli 2013 krävs CE-märkning för att få gräva ned avloppsprodukter för rening av spillvatten från hushåll.

Vid testerna presterade WSB Clean enligt tabellen nedan:

BOD (krav)Totalfosfor (krav)Totalkväve (krav)Bakteriereduktion
Fekala koliforma bakterier
Bakteriereduktion
Intestinala enterokocker
                          
99% (90%)95% (90%)61,6% (50%)99,993%*

*) (utan separat efterpolering)
99,993%*

*) (utan separat efterpolering)

Kontakta oss gärna för prisuppgift.
I våra priser ingår alltid frakt och driftsättning av vår servicepersonal. Fråga alltid efter exakt vad som ingår i konkurrentens pris och om deras lösning faktiskt är jämförbar med vår – tyvärr förekommer mycket fusk i branschen.

Om du vill ha totalpriser inklusive grävning lämnar vi gärna rekommendationer på duktiga entreprenörer i just ditt område.

WSB Clean installeras alltid i samarbete mellan den som gräver och vår servicepersonal som står för den tekniska installationen. Eftersom entreprenören (eller du själv) endast ansvarar för nedgrävning av anslutande avloppsledning samt av själva behållaren går arbetet lekande lätt.

WSB Clean är ett minireningsverk i betong och dessa kräver, till skillnad från plastverk, ingen gjutning eller förankring mot uppflytning. Ofta kan dessutom befintliga grävmassor användas för återfyllning varför man sparar ett helt lastbilsflak finmaterial och slipper bortforsling.

Ingen återfyllning krävs efter slamtömning eftersom betongbehållaren varken riskerar att flyta upp eller implodera så som en plastbehållare kan att göra.

WSB Clean är dimensionerat för endast 1 slamtömning per år.
Många leverantörer av minireningsverk anger att deras produkter skall slamtömmas 1-2 gånger per år. Plast är dyrt varför man frestas att underdimensionera behållaren vilket är trist. 1 extra slamtömning ger en onödig extrakostnad om ca 10 000 över 10 år. 

Alla dessa faktorer bidrar till att göra ett betongreningsverk billigare än ett reningsverk tillverkat i plast.

WSB Clean finns som förproducerade enheter till 1-25 hushåll med kort leveranstid (finns oftast som lagervara). Större anläggningar upp till 5000 PE projekteras mot förfrågan.

1 hushåll 2 hushåll 3-4 hushåll5-6 hushåll7-8 hushåll9-10 hushåll
3 700:-4 900:-6 500:-8 900:-9 600:-10 500:-

Priserna* anger kostnad per år inklusive moms – fällningsvätska & vattenanalyser vid ackrediterat laboratorium ingår alltid i priset

I avtalen ingår:

 • dygnet runt-övervakning
 • service
 • rengöring & funktionskontroll
 • fällningsvätska (och påfyllning)
 • analys av vattenprover vid ackrediterat laboratorium

Jämför noga tjänsternas innehåll när ni tar in priser från olika leverantörer. Vi lämnar 20 års garanti på reningsfunktionen när kunden tecknar serviceavtal. Läs mer här:

*) Första året betalar man givetvis inte full avgift

 • Dygnet runt-övervakning via GPRS
 • Service
 • Rengöring & funktionskontroll
 • Flockningsvätska & påfyllning av denna
 • Vattenanalyser
 • 20 års garanti lämnas på reningsfunktionen – Detta förutsatt att serviceavtal tecknas samt att föreskrivet underhåll utförs och utslitna delar byts.
  Branschstandard för denna typ av garanti ligger på 0-5 år. Vi lämnar 20 år med möjlighet till förlängning.
 • 20 års garanti på betongbehållare.
 • 20 års garanti på biobärare.
 • För elektriska komponenter gäller tillverkarens garantivillkor, dvs normalt 2 år
  (För privatperson gäller även Konsumentköpslagens villkor om 3 års garanti för s.k. ursprungligt fel).

Ja, definitivt. Miljö- och hälsokontoren ute i landet är mycket nöjda med WSB Clean och vår servicelösning med 20 års funktionsgaranti där vi sköter all övervakning och service åt fastighetsägaren.

Det som övertygar mest är att vi har ett minireningsverk som är genuint robust. Dvs, ingen försämring av reningsfunktionen kan uppstå utan att det uppmärksammas direkt. Brister i robusthet hos andra fabrikat är huvudanledningen till att vissa kommuner är skeptiska till minireningsverk.

WSB Clean är robust eftersom anläggningen:

 • övervakas 24h om dygnet av oss (och kan fjärrstyras vid behov) – inga larm missas eller ignoreras.
 • servas av proffs som får betalt för att göra det (ingen glömmer bort åtgärder eller låter bli att fylla på vätska).
 • vattenprover analyseras minst en gång per år – för att bevisa att reningen fungerar.
 • behållarna är av betong och lätta att slamtömma – reningsverket och dess komponenter klarar verklighetens krav år efter år (och inte bara vid laboratorietestning).

Kommunen har ansökningshandlingar att hämta eller ladda ner.

Vi hjälper er gärna (utan kostnad) med att fylla i en ansökan och talar gärna med kommunen åt er om ni vill. Vi har erfarenhet och kunskap som förkortar och förenklar handläggningstiden.

Om ni vill lämnar vi gärna förslag på några duktiga entreprenörer som kan hjälpa er med anläggningsarbetet. Har ni redan bestämt er för en entreprenör går det också bra. Anläggningsarbetet är enklast möjliga för entreprenören eftersom det alltid är vår servicepersonal som står för inkopplingen av tekniska komponenter.

Ingen egenkontroll krävs.

Fastighetsägaren är visserligen alltid juridiskt ansvarig för sin anläggning men vid tecknande av serviceavtal med vårt servicebolag Watersystems övertar vi ansvaret för övervakning, drift och underhåll (med undantag för slamtömningen). Serviceprotokoll med analysresultat lämnas varje år.

Oftast behövs ingen efterpolering eftersom eftersom bakteriereduktionen är tillräckligt bra ändå. Tester visar att vår virvelbäddsteknik med rörliga biobärare (dränkt, rörlig markbädd) dödar bakterier mycket effektivt. Förutsatt att utsläppspunkten ligger inom ett område med normal hälsoskyddsklass så krävs ingen bakteriedödande efterpolering.

Normal hälsoskyddsklass (skiljs från miljöskyddsklass) råder om det inte finns några särskilt känsliga objekt i närheten av utsläppspunkten. Känsliga objekt som kan vara skäl att efterpolera är t.ex. vattentäkter, badplatser och djurbeten. Dessutom tar kommunen hänsyn till områden med särskilda naturvärden eller om det finns risk att den sammanlagda belastningen från grannskapets avlopp riskerar att bli hög. Oftast kan man dock placera reningsverket så att avståndet till känsliga objekt är så stort att efterpolering inte behövs. Vanligast är att man i sådana fall släpper utloppsvattnet i en enkel stenkista eller makadambädd men även diken och dräneringsledningar kan användas.

Om man inte kan förlägga utsläppspunkten tillräckligt långt ifrån känsliga objekt så råder hög hälsoskyddsklass. Även om bakteriereningen är alldeles utmärkt så kan det förekomma perioder med förhöjda utsläppsvärden varför en bakteriedödande efterpolering måste användas i dessa fall.  Exempelvis kan en liten hygieniseringsbädd eller en UV-modul installeras.

Om kommunen kräver efterpolering så har vi färdiga ritningsskisser som man kan lämna in tillsammans med sin ansökan.

Läs mer om hälsoskyddsklassning längre ned i Frågor och svar.

 

Ja
Normalstora badkar (200 – 300 liter) påverkar inte funktionen alls. Vårt minireningsverk för 1 hushåll är godkänt för 5 personer men WSB® Clean klarar tillfälliga överbelastningar om 100% under kortare perioder. Normal dygnsvattenanvändning för 5 personer beräknas enligt norm till 5 x 170 l, dvs 850 l per dygn.

Hög respektive normal miljöskyddsklass är de två olika kravnivåer som används för enskilda avloppsanläggningar avsedda för rening av hushållsspillvatten. En fastighets miljöskyddsklass bestäms av kommunens miljökontor och beror av olika faktorer exempelvis avstånd till vattendrag.
Nivåerna anger hur stor del av de övergödande ämnen som finns i avloppsvattnet som måste reduceras innan du får släppa ut det i naturen. Normalt anger man hur många procent av ursprunglig mängd som din avloppsanläggning måste klara av att rena.

Observera att Miljöskyddsklass inte skall sammanblandas med Hälsoskyddsklass (se separat FAQ-fråga om detta).

Normal skyddsnivå: BOD* 90% rening, Totalfosfor 70% rening (för Totalkväve finns inget krav)

Hög miljöskyddsnivå: BOD 90%, Totalfosfor 90%, Totalkväve 50%

*) BOD är en engelsk förkortning som står för Biological Oxygen Demand (biologiskt syrebehov, BSB på svenska).

Hälsoskyddsklassen anger hur känslig en fastighets närmiljö är för utsläpp av bakterier och virus. Faktorer som påverkar risknivån är exempelvis: avstånd till vattenbrunn, vattentäkt, djurbete, badplats mm. Klassningen är unik och bedöms alltid (till skillnad från miljöskyddsklassning) separat för varje enskild fastighet.

Beroende på vilken hälsoskyddsnivå som råder beslutar kommunens miljö- & hälsoskyddskontor ifall en efterpolering måste anläggas efter minireningsverket.

WSB Clean vid normal hälsoskyddsnivå:

Ingen efterpolering krävs. Vattnet kan ledas direkt till recipient eventuellt via ett upphållsmagasin som exempelvis en stenkista/makadambädd eller till befintlig dränering eller dike. Detta gäller vid runt 80% av alla installationer.

WSB Clean vid hög hälsoskyddsnivå:

Om efterpolering krävs rekommenderar vi normalt att en liten hygieniseringsbädd anläggs. För trånga lägen kan man välja vår UV-brunn med dygnet runt-övervakning. Bädden är dock att föredraga eftersom den är en engångsåtgärd utan årskostnad emedan UV-enhetens lysrör skall bytas vartannat år.

Observera att en hygieniseringsbädd skiljer sig från en konventionell markbädd genom att vara hälften så stor, hälften så djup och genom att ha en livslängd i paritet med betongbehållarens (i kontrast till en konventionell markbädd vilken normalt har en livslängd om endast 10-15 år).

Nej, ett minireningsverk i betong behöver inte återfyllas med vatten efter tömning. Behållaren flyter inte upp och imploderar inte så som en plastbehållare kan göra.